Şahıs Şirketi-Tüzel Kişilik Sahibi Şirketleri ve Şahısların;

1Danışmanlık ihtiyaçları doğrultusunda;

  • Sözleşme hazırlanması, tadili, uygunluk denetimi,risklerin analizi vb..,
  • İşçilerin özlük işlerinin yönetimi, denetlenmesi, iş mevzuatı kapsamında düzenlenmesi gereken evrakların hazırlanması/tamamlanması, işe alım/işten çıkış prosedürlerinin yönetilmesi, vb…,
  • Ödeme alınması ve ödeme yapılması süreçlerinde düzenlenecek yahut karşı taraftan alınacak evrakların usulüne uygun olup olmadığının denetimi, uygun hale getirilmesi,
  • Marka ve/veya patent gibi sınai haklarının korunması için gerekli adımların atılması, 3. Şahıs ve şirketlerin ticari davranışlarının sınai hakların tecavüzü niteliğinde olup olmadığının analizi vb…
  • Şehir içi yahut şehir dışı, yurt içi ve yurt dışı sınırlaması olmaksızın Genel kurul toplantısı, iş toplantısı, sözleşme ritüelleri sırasında Müvekkilimize eşlik edilmesi vb. Hukuki yollara intikal etmesi muhtemel konularda, uzun ve masraflı süreçlere girilmesini engellemeye yönelik önleyici hukuk hizmeti verilmesi vb...

Konularda hizmet sağlamaktayız.

2Hukuki temsil ihtiyaçları doğrultusunda;

  • Bir hakkın ihlal edilmesi halinde gereken davaların açılması ve hukuki süreçlerin yürütülmesi,duruşmaların takip edilmesi, ihtiyati tedbir talepleri yoluyla hakkın koruma altına alınması, hukuki tehditin bertaraf edilmesi için açılmış davalarda Müvekkilin temsili, açılmış davalarda Müvekkilin menfaati doğrultusunda zaman kazanmayı sağlayıcı hukuki adımların atılması, gerektiğinde sulh süreçlerinin takip edilmesi vb…,
  • Bir alacak hakkının ihlal edilmesi halinde muhatabın ihtarname vs yöntemlerle yazılı olarak uyarılması, gerektiğinde sözlü iletişim ile hakkın yerine getirilmesinin sağlanması, iyi niyetli adımların sonuç vermemesi halinde icrai kanallarda takip ile cebr-i icra ile alacağın tahsil edilmesi, ihtiyati haciz yoluyla hakkın koruma altına alınması vb…, 

3Cezai ve İdari Soruşturma sırasındaki ihtiyaçlar doğrultusunda;

  • İfade aşamalarının takibi, polis yahut Savcılık ifadelerine eşlik edilmesi, şikayet metni ve/veya savunmanın organize edilmesi, gerekli itirazların süresinde yapılması vb…

Konularında hizmet sağlamaktayız.